เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 22

21 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ตรวจสอบและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์

นายไพบูลย์ ทองป้อง เกษตรอำเภออุบลรัตน์ มอบหมายให้ นางสาวรวีวรรณ โคนาบาล นวส.ปฏิบัติการ ออกตรวจสอบและติดตามการทำงานของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาหมอเทศในบ่อซีเมนต์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อตรวจสอบความพร้อมการเตรียมบ่อซีเมนต์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์

22 กันยายน 61 16:59:36