เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

อุบลรัตน์ ก.ค. 2561 ภารกิจที่ 39

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจำสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ แนะนำและชี้แนวทางในการจัดตั้งกลุ่ม สำหรับโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ให้กับเกษตรกรที่มีความประสงค์ที่จะตั้งกลุ่มเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 7 ชุมชน 6 ตำบล เบื้องต้นรวมทั้งสิ้น 14 โครงการ

26 กรกฎาคม 61 14:37:55