เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

อุบลรัตน์ ก.ค. 2561 ภารกิจที่ 36

นายไพบูลย์ ทองป้อง เกษตรอำเภออุบลรัตน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ เข้าร่วมประชุม DW ตามหนังสือแจ้งของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น แจ้งกำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน ศพก.ครั้งที่ 2/2561 ววันที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น
 โดยมีบุคคลเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
ทุกคน

26 กรกฎาคม 61 14:21:09