เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 8 วันที่ 8 มีนาคม 2561

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 8 วันที่ 8 มีนาคม 2561

    นางอมรรัตน์ กุลเลียบ นวส.ชำนาญการ / นางสาวรวิวรรณ  โคนาบาล นวส.ปฏิบัติการ รับวัสดุโครงการและได้มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรปี 2561 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ที่ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

9 มีนาคม 61 10:28:05