เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ประจำเดือน มกราคม 2561 ฉบับที่ 12

นายไพบูลย์ ทองป้อง รักษาราชการแทนเกษตรอำเภออุบลรัตน์ มอบหมายให้ นายวิเชียร วรรณสิทธิ์ นวส.ชำนาญการ,นางวราภรณ์ งามวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน ต้อนรับเจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าตรวจสอบเอกสารการจัดทำบัญชี การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพื้นฟูอาชีพ ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 กับคณะกรรมการ ระดับชุมชน คณะกรรมการ ระดับกลุ่ม ของโครงการฯ

25 มกราคม 61 09:08:32