เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ประจำเดือน มกราคม 2561 ฉบับที่ 9

นายไพบูลย์ ทองป้อง รักษาการเกษตรอำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ บุญนา นวส.ชำนาญการ นำเกษตรกร 20 ราย ร่วมสัมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรแกนนำ อบรมหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

25 มกราคม 61 09:04:50