เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ประจำเดือน มกราคม 2561 ฉบับที่ 6

นายไพบูลย์  ทองป้อง รักษาการเกษตรอำเภออุบลรัตน์ มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ บุญนา,นายฉลอง เชื้อสาวะถี,นางอมรรัตน์ กุลเลียบ นวส.ชำนาญการ และนายอำพร พรรคทิง เจ้าพนักงานทั่วไป ร่วมจัดนิทรรศการในวันประเมินกำนันดีเด่น ซึ่งอำเภออุบลรัตน์ ได้เสนอชื่อ นายสมร แก้วประดิษฐ์ กำนันประจำตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ เข้าคัดเลือกกำนันดีเด่นประจำปี 2561 โดยมีทีมประเมินมาจากจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ ได้เข้าไปช่วยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

25 มกราคม 61 09:03:28