เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 (งบพัฒนาจังหวัด)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 (200 ราย)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล
1 นางริน  พันศิริ 32 10 ศรีสุขสำราญ
2 นายสังวร  จำพร 160 4 ศรีสุขสำราญ
3 นายเลิศชัย  บึงยาว 26 4 ศรีสุขสำราญ
4 นางเพ็ญศรี  มาวิน 161 4 ศรีสุขสำราญ
5 นางสาวอนัน  จำปางาม 29/1 4 ศรีสุขสำราญ
6 นายพัฒนา  สังเค 45 4 ศรีสุขสำราญ
7 นางบุญมี  สุครีพ 31 4 ศรีสุขสำราญ
8 นางสงวน  วงษ์ฝั้น 103 4 ศรีสุขสำราญ
9 นางสมศรี  สิงห์ศักดา 91 4 ศรีสุขสำราญ
10 นายประวัติ  คำอินทร์ 22 4 ศรีสุขสำราญ
11 นายมีศํกดิ์  มาป้อง 72 4 ศรีสุขสำราญ
12 นางสมควร  วันทา 114/1 2 ศรีสุขสำราญ
13 นางสาวทองดา  ศรีบุญ 47 10 ศรีสุขสำราญ
14 นางศรีนวล  เพชรวิเศษ 36 10 ศรีสุขสำราญ
15 นายพิเชฐ  สระดง 75 8 ศรีสุขสำราญ
16 นางบัวเรียน  ลาพันธ์ 58 2 ศรีสุขสำราญ
17 นางบุญรอด  ฐานะ 110 2 ศรีสุขสำราญ
18 นางอนงค์  พลท้าว 8 2 ศรีสุขสำราญ
19 นายศิริวัฒน์  คำอินทร์ 30 2 ศรีสุขสำราญ
20 นายสุพจน์  พิมพิสาร 31 2 ศรีสุขสำราญ
21 นายผดุง  เลิศฤทธิ์  123 9 โคกสูง
22 นายสุรศิลป์  ศุขศิลป์  24 9 โคกสูง
23 นายมณี  มังสุไร  97 9 โคกสูง
24 นางอุไร  ศรีสุนารถ 12 9 โคกสูง
25 นางพวงเพชร  พงษ์ไกรรุ่งเรือง 25 9 โคกสูง
26 นางเจียม  สียอด 14 7 โคกสูง
27 นางศศิวรรณ์  ศุขศิลป์ 49 9 โคกสูง
28 นางครองทรัพย์  ปัญจวรรณา 32 9 โคกสูง
29 นายสมภาร  ศรีบุญเรือง 154 9 โคกสูง
30 นางธันยาภัทร์  เปี่ยมไชยฤทธิ์ 164 9 โคกสูง
31 นางเพ็ญ  โฮมป่า 160 9 โคกสูง
32 นางสาวธริญา  บุษบง 69 9 โคกสูง
33 นางสาวภัชรี  คำไข 124 9 โคกสูง
34 นางประดร  ทองโคตร 106 9 โคกสูง
35 นางประเดิม  คำบุตร 16/1 9 โคกสูง
36 นางเกศสุดา  นวสุขจินดา 34 9 โคกสูง
37 นายวุฒิศักดิ์  ศรีอั่ง 162 9 โคกสูง
38 นางทองศรี  ทองโคตร 18 9 โคกสูง
39 นายเกรียงไกร  กางกรณ์ 26 8 โคกสูง
40 นางบัว  ทานาม 35 9 โคกสูง
41 นางฮ้อย  สงวนคำ 46 4 โคกสูง
42 นางอ่อนสา  ตะโนนทอง 46 4 โคกสูง
43 นางขาล  ก้อนกอง 124 4 โคกสูง
44 นางเยิน  สามศรี 1 4 โคกสูง
45 นายทรัพย์  สุนารัตน์ 185 4 โคกสูง
46 นางสาวเสถียร  อุปรีที 126 4 โคกสูง
47 นางหนูนา  จันทร์เทาว์ 18 4 โคกสูง
48 นายพันทูน  ชัยเวียง 207 4 โคกสูง
49 นางหนูพิษ  ภักแดงพันธ์ 169 4 โคกสูง
50 นางสุวิท  มานะดี 189 4 โคกสูง
51 นางอำนวย  ยินดี 134 4 โคกสูง
52 นางทองสุข  ปัดถา 36 4 โคกสูง
53 นางสาวทองพูน  ชัยเวียง 4 4 โคกสูง
54 นางเสถียร  เหล่าเมืองเพชร 194 4 โคกสูง
55 นายสุพัน  วิเศษภักดี 76 4 โคกสูง
56 นางสาวสุภาภรณ์  ศรีลาโพธิ์ 97 4 โคกสูง
57 นางทองอินทร์  บุญมี 85 4 โคกสูง
58 นางยุภาพร  ผาจ้ำ 6 4 โคกสูง
59 นางบุญหนา  ปะละมะ 82 4 โคกสูง
60 นางปวีณา  บึงไสย์ 114 4 โคกสูง
61 นางบุญหยด  นาเมืองรักษ์ 8 1 ทุ่งโป่ง
62 นางจรูญ  มาหนองค้า 17 1 ทุ่งโป่ง
63 นางสาวสุวรรณา  พรคำ 66 1 ทุ่งโป่ง
64 นางสุภาลักษณ์  ผิวสว่าง 59 1 ทุ่งโป่ง
65 นางสาวหนูบาล  คมสัน 19 1 ทุ่งโป่ง
66 นายทองเดือน  หอมสมบัติ 73 1 ทุ่งโป่ง
67 นายถนอม  นามะหา 32 1 ทุ่งโป่ง
68 นางบุญโฮม  แสงตา 55 1 ทุ่งโป่ง
69 นางสากล  ธวัชชัย 49 1 ทุ่งโป่ง
70 นายสุคิด  เหลามาลา 62 1 ทุ่งโป่ง
71 นางอ้วน  สังฆะศรี 33 1 ทุ่งโป่ง
72 นางทองเปลี่ยน  พิมพ์คณา 39 1 ทุ่งโป่ง
73 นางจันทร์สี  แสงภา 45 1 ทุ่งโป่ง
74 นางดวงจันทร์  ศรีนาง 15 1 ทุ่งโป่ง
75 นางจำปี  แสดขุนทด 43 1 ทุ่งโป่ง
76 นางดอกไม้  ฤทธิ์จันทร์ 64 1 ทุ่งโป่ง
77 นายสุสดี  คมสันต์ 53 1 ทุ่งโป่ง
78 นางติ้น  บุดดา 48 1 ทุ่งโป่ง
79 นางหนูกาย  วงษาเภา 58 1 ทุ่งโป่ง
80 นางนิภา  แก่นหามูล 47 1 ทุ่งโป่ง
81 นางเพชรมณี  หนูพวก 73 9 นาคำ
82 นางนวลนภา  อ่อนหล้า 108 9 นาคำ
83 นางสมบัติ  แสนแก้ว 126 9 นาคำ
84 นางชายา  จันทร์บุตร 103 9 นาคำ
85 นางเลี่ยม  ขามพลา 138 9 นาคำ
86 นางสุภาภรณ์  สีหาสุข 192 9 นาคำ
87 นางจิต  ชาปัญญา 90 9 นาคำ
88 นางบุญศิล  แสงกลาง 66 9 นาคำ
89 นางประกอบ  กลางหล้า 131 9 นาคำ
90 นางดาหวัน  จันทร์ยุ่ย 17 9 นาคำ
91 นางประคอง  นาคดี 212 9 นาคำ
92 นางพันตรี  เทพจันดา 200 9 นาคำ
93 นางวารุณี  ลุนพรหม 203 9 นาคำ
94 นางปรารถนา  นามวงษา 142 9 นาคำ
95 นางสาวพานทอง  เทพจันดา 91 9 นาคำ
96 นางสุชาดา  ฐาธิราช 63 9 นาคำ
97 นางมณีรัตน์  อรัญมาลา 122 9 นาคำ
98 นางสาวสุรีพร  สกุลพรม 52 9 นาคำ
99 นางภานิดา  ดอนพันพล 31 9 นาคำ
100 นางสมหมาย  ธรรมบุราณ 31 9 นาคำ
101 นายพรมมา  สีกอกมาตย์ 129 10 นาคำ
102 นายทวี  แก้วโบราณ 151 10 นาคำ
103 นางจอมสี  แก้วโบราณ 91 10 นาคำ
104 นางอังคณา  สีกอกมาตย์ 126 10 นาคำ
105 นายสมศรี  หนองโพธิ์ 107 10 นาคำ
106 นายเพ็ญศิลป์  วรรณขาม 61 10 นาคำ
107 นางทองล้วน  หงษ์วรรณา 148 10 นาคำ
108 นายรำพึง  เริญลาด 116 10 นาคำ
109 นางประนอม  พลเยี่ยม 59 10 นาคำ
110 นายหนู  โพธิ์คู่ 7 10 นาคำ
111 นางวิระวัน  วงษ์ศรี 116 13 นาคำ
112 นางสุภาภรณ์  ขามก้อน 52 13 นาคำ
113 นางวรัตน์  แสนแก้ว 69 13 นาคำ
114 นางสง่า  กุลศรี 91 13 นาคำ
115 นางบัวพันธ์  โคตรฮุย 51 13 นาคำ
116 นางบัวรอง  โคตรฮุย 36 13 นาคำ
117 นางสมพร  สีกอกมาตย์ 47 13 นาคำ
118 นางเสถียร  แสนแก้ว 12 13 นาคำ
119 นางสาวพันธุ์ณีย์  สิงห์น้อย 65 13 นาคำ
120 นางอำนวย  สิงหา 100 13 นาคำ
121 นายอุทัย  ชาบุตรศรี 40 6 เขื่อนอุบลรัตน์
122 นายทองดี  ปัดถา 37/2 6 เขื่อนอุบลรัตน์
123 นางทองเลื่อน เชื้อสาวะถี 81 6 เขื่อนอุบลรัตน์
124 นางหัดสา  กำสมุทร 50 6 เขื่อนอุบลรัตน์
125 นางมณีรัตน์  จันทะเดช 48 6 เขื่อนอุบลรัตน์
126 นายสุนันท์  ชาบัวน้อย 26 6 เขื่อนอุบลรัตน์
127 นางหวัน  พลตรี 60 6 เขื่อนอุบลรัตน์
128 นางทองจันทร์  ทองป้อง 38 6 เขื่อนอุบลรัตน์
129 นางทัศศิกาญจน์  ดาบบัง 33 6 เขื่อนอุบลรัตน์
130 นางขจรศรี  ปัดบุญทัน 35 6 เขื่อนอุบลรัตน์
131 นางสาวหนูเกษ  จันพิทักษ์ 13 6 เขื่อนอุบลรัตน์
132 นางมลตา  แก้วขาว 102 6 เขื่อนอุบลรัตน์
133 นางสาวศศิธร  นุชิตภาพ 113 6 เขื่อนอุบลรัตน์
134 นายสามารถ  เหล่าภักดี 3 6 เขื่อนอุบลรัตน์
135 นายชาลี  โพธิ์ทน 73 6 เขื่อนอุบลรัตน์
136 นางคำตัน  คำภูมี 76 6 เขื่อนอุบลรัตน์
137 นายเข็มชาติ  พรมเกตุ 37 6 เขื่อนอุบลรัตน์
138 นางอม้วย  จันทงาม 96 6 เขื่อนอุบลรัตน์
139 นางสากล  สะอาดใจ 103 6 เขื่อนอุบลรัตน์
140 นางเข็มทอง  พลตรี 6 6 เขื่อนอุบลรัตน์
141 นายประสงค์  หลักฐาน 196 2 บ้านดง
142 นายสุธินัน  สาราษฎร์ 4 2 บ้านดง
143 นางกะสิน  แสนแก้ว 92 2 บ้านดง
144 นางทองอยู่  สิงห์น้อย 180 2 บ้านดง
145 นางถิน  สิงห์น้อย 31 2 บ้านดง
146 นางบัวสี  สุมาดง 158/2 2 บ้านดง
147 นางบุญเรือง  บึงยาว 153 2 บ้านดง
148 นายเสถียร  บุดดาซุย 150 2 บ้านดง
149 นางสุบิน  ยาตาแสง 90 2 บ้านดง
150 นางตุ่ย  สมศรีโย 78 2 บ้านดง
151 นางคำบาย  ตรีวิเศษ 133 2 บ้านดง
152 นางจีรภา  คำมณีจันทร์ 5 2 บ้านดง
153 นางสงกรานต์  พิมพ์สุทธิ์ 120 2 บ้านดง
154 นางคำปรางค์  จิตวิขาม 8 2 บ้านดง
155 นางลำใย  ทองเหลา 13/1 2 บ้านดง
156 นางอมราพร  คำสุด 35 2 บ้านดง
157 นางสาวิตรี  โพธิ์สิงห์ 161 2 บ้านดง
158 นางสำรอง  อ่อนเหล่า 19/1 2 บ้านดง
159 นางดวงเดือน  ตรีศรี 20 2 บ้านดง
160 นางสาวชวนพิศ  ชาตา 21 2 บ้านดง
161 นางบัวเรียน  อรรคฮาต 66 5 บ้านดง
162 นางเสาวนีย์  สุ่มมาตย์ 25 5 บ้านดง
163 นางสาวบุญร่วม  มหาหิงส์ 15 5 บ้านดง
164 นางมะโนรา  แถวหนองกุง 48 5 บ้านดง
165 นางลำไพ  ดวงปาโคตร 91 5 บ้านดง
166 นางพรรณี  ไชยศรี 448/1 5 บ้านดง
167 นางสาวเกตุสุดา  โคตรเพชร 41 5 บ้านดง
168 นางอำพร  บัวใหญ่รักษา 5 5 บ้านดง
169 นางอมทอง  เพชรดง 10 5 บ้านดง
170 สางนิ่มสอน  วารีศรี 63/2 5 บ้านดง
171 นางบุญศรี  กองพล 13 5 บ้านดง
172 นางละมุล  เจริญคุณ 19 5 บ้านดง
173 นางสิมาพร  พาภักดี 85 5 บ้านดง
174 นางสาวบัวใบ  สุ่มมาตย์ 104 5 บ้านดง
175 นางสากล  ฟองสุข 86 5 บ้านดง
176 นางบัวไหล  โชคลา 28 5 บ้านดง
177 นางวันเพ็ญ  ไชยศรี 109 5 บ้านดง
178 นางน้อย  อุปรัตถา 33 5 บ้านดง
179 นางสาวกองแก้ว  ผิวสว่าง 70 5 บ้านดง
180 นางลำปาง  บุญอุ้ม 34/1 5 บ้านดง
181 นางสาวจันทิภา  สีหะโมก 91 8 บ้านดง
182 นางสุขี  ทารุณ 177 8 บ้านดง
183 นางศิริพร  นาไชยเวศ 241 8 บ้านดง
184 นางบังอร นาตีชน 97 8 บ้านดง
185 นางสมศรี  หลงประเทศ 88 8 บ้านดง
186 นางสมัย  ฐานะ 41 8 บ้านดง
187 นางสายเดือน  กัญญาเถื่อน 258 8 บ้านดง
188 นางจำเนียน  กระจางฤทธิ์ 267 8 บ้านดง
189 นางสำลี  ฐานะ 109 8 บ้านดง
190 นางอำคา  ถานะ 265 8 บ้านดง
191 นางสาววงเดือน  อินแสง 7 8 บ้านดง
192 นางอุดม  โคตรเพชร 221 8 บ้านดง
193 นางสมควร  ศรีวิชา 274 8 บ้านดง
194 นางรวงทอง  รัฐวร 251 8 บ้านดง
195 นางเพ็ญพิชชา  แก้วมาตย์ 12 8 บ้านดง
196 นางสาววิชุดา  นาหัวนิล 18/1 8 บ้านดง
197 นางสาวลันจวน  ฐานะ 19 8 บ้านดง
198 นางเสาร์ณี  ขอบด่านกลาง 270 8 บ้านดง
199 นางแก้วกัลยา  วิลัย 5 8 บ้านดง
200 นางสาวสนิท  ฐานะ 33 8 บ้านดง
29 พฤศจิกายน 60 13:22:53