เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือ กรณีน้ำท่วมขัง (2 ต.ค.60)

รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือ กรณีน้ำท่วมขัง (2 ต.ค.60)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เสียหาย (ไร่)
นายกอง ถานะ 7/26 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.75
นางสาวกาญจนา หร่องบุตรศรี 67/2 9 บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น         11.00
นางสาวกิจติ สอนเสนา 1/20 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         11.00
นางกิตติยา สมปัญญา 1/4 2 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
นายกิ้มไร้ หมู่เที่ยง 2/2 6 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
นางสาวเกตมณี คลังกลาง 1/12 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
นางเกสร บุญแสน 7/12 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.25
นายแก้ว นันโท 2/5 3 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
นายโกสิน รัฐวร 9/12 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
10  นางไกรสอน สีชุม 7/10 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
11  นางสาวขวัญใจ ฐานะ 3/11 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          9.75
12  นางขวัญตา ต้นโลห์ 1/18 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
13  นายเข็มชาติ พรมเกตุ 2/6 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น         12.00
14  นางเข็มทอง คำศรี 5/25 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         15.00
15  นางเขียว สิงห์โต 12/22 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
16  นายคะนอง เกษสุภะ 1/7 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
17  นางคำ เกษสุภะ 1/9 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
18  นายค้ำ แจ้งพวงสี 3/3 7 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
19  นางคำกาจ คลังกลาง 4/17 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.50
20  นางคำจันทร์ เกษทองมา 3/7 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         11.00
21  นายคำดี ทิพย์สูงเนิน 6/15 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
22  นายคำตา นักธรรม 6/1 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.25
23  นายคำตา พลตรี 1/28 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.50
24  นายคำเบ้า สุปัญโญ 2/1 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
25  นางคำปลิว เวียงสิมมา 1/6 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
26  นางคำปอน ลีทองดี 10/28 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
27  นางคำปุ่น แก้วมาตย์ 9/14 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
28  นายคำผล แสงสวัสดิ์ 3/25 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
29  นายคำพล จันสงกา 1/2 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         12.75
30  นางสาวคำพอง ทาราด 3/20 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
31  นางคำพัน แก้วมาตย์ 2/29 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
32  นางคำพัน บุญชูศรี 1/22 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
33  นายคำพันธ์ สมัยภักดี 7/15 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
34  นายคำฟอง อรัญมาลา 7/4 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         11.00
35  นางคำม่วง นาไชย์บูรณ์ 1/1 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
36  นางคำมี ชินโน 10/5 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
37  นางสาวคำเม็ง คลังกลาง 1/22 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
38  นางคำไสย บุญมี 3/10 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
39  นางคำห้วน ประนาราษฎร 2/16 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
40  นางคูณ จันพรม 1/8 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         15.00
41  นางเคน สานา 3/22 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
42  นางไคสี พรมที 1/27 7 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         30.00
43  นายจเด็จ จันทร์ประเทศ 1/6 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
44  นายจรัส ชัยมาตร์ 1/19 2 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
45  นางจรัส พรมที 1/19 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
46  นางจรูญ สุขโนนทอง 1/13 2 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
47  นายจรูญ พลตรี 15/1 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
48  นายจักรี น้อยสิม 12/24 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
49  นางจันทร์เพ็ญ ไชยคำ 1/1 2 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
50  นางจันทร์หอม ชินทะนาม 10/26 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.50
51  นางจันที เพชรดง 2/12 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
52  นางจำเนียน กระจ่างฤทธิ์ 9/23 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
53  นางจำลอง เอกลาภ 1/13 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         22.00
54  นางจิตติ แก้วมาตย์ 168/1 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
55  นายจิรภัทร พรรคทิง 2/1 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
56  นายจีระพงษ์ พรรคทิง 2/24 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น         13.00
57  นายเจริญ โตสูงเนิน 1/24 2 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
58  นายฉลอง บุตรโคตร 3/14 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
59  นางฉวี โชคลา 4/26 8 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
60  นายฉวี นักธรรม 3/10 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
61  นางเฉลิมศรี เขื่องสะถุ่ง 1/10 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
62  นางสาวชนัญชิดา ชัยมาตย์ 1/3 2 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
63  นายชัยวัฒน์ ชมพุฒ 8/12 3 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.00
64  นายชาลี พิมพ์ไกร 4/29 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
65  นายชาลี โสเก่าข่า 1/9 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
66  นางชื่น ผิวสว่าง 4/30 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
67  นางเช้า ดามาตย์ 5/22 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
68  นายโชติฒิพูน เสมามิ่ง 1/22 2 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
69  นายไชยา คำจันทร์ 1/5 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
70  นางซ่าน คลังกลาง 4/15 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
71  นายซาว เจริญสุข 3/26 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
72  นายณรงศักดิ์ นิเวศน์สุดติ 1/25 4 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
73  นางดวงจันทร์ ทะนะโชติ 7/16 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
74  นางดวงจันทร์ พลแสง 1/5 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
75  นางสาวดวงดาเรส ก้านก่อง 3/27 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
76  นางดอกแบ๊ง คลังกลาง 6/7 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.75
77  นางดอกไม้ ขันธวิชัย 5/6 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
78  นางดอกรัก นารี 2/25 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
79  นางดารา รัฐวร 3/14 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.50
80  นางดารุณี พลยา 2/21 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
81  นายดาวเรือง คำบุญ 9/11 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.50
82  นายดาวเลื่อน ชินอ่อน 2/4 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
83  นางเดือน โคตรพันธ์ 6/20 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.50
84  นางเดือนเพ็ญ พิมทุมมา 4/5 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
85  นางแดง คลังกลาง 10/14 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
86  นางสาวแดง ทึงสร้างแป้น 6/20 10 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
87  นางต้อย แสนเมือง 2/15 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
88  นางตะหวัน ทิพย์ดง 3/8 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
89  นางตุ๋ วิโคตร 11/20 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
90  นางเต็ม พรมรินทร์ 3/16 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
91  นางเต้า มันทรา 4/16 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
92  นางเต๊าะ วรบัณฑิต 6/18 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
93  นายเตียงศักดิ์ มันชะมุกด์ 3/14 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         15.00
94  นางถาวร จันดีบาง 1/14 2 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
95  นางถาวร ซาหยอง 1/1 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น         30.00
96  นางทรงพิส เมืองศรี 72/1 7 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
97  นายทวีศักดิ์ โนนสว่าง 9/19 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
98  นายทวีศักดิ์ บำรุงภัก 3/6 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
99  นายทองเคลือบ จันทร์เทา 4/5 6 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.00
100  นางทองดี ไชยศรี 3/4 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         12.00
101  นายทองดี ปัดถา 37/2 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
102  นางทองเดือน มะหันต์ 1/9 4 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
103  นายทองแดง กาญจนวุฒิ 2/9 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
104  นางทองเนียม นาแสวง 3/15 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
105  นางทองใบ ศรีลาโพธิ์ 4/22 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
106  นางสาวทองปาน พลแสง 1/2 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.75
107  นายทองพูล สมมาตย์ 3/13 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
108  นางทองเพชร ปานนี้ 7/22 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.50
109  นายทองม้วน โคตรเพชร 2/21 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
110  นางทองม้วน พิมพ์ไกร 2/3 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
111  นางทองมา ทองพา 5/17 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         15.00
112  นางทองมี ทองโคตร 4/18 7 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
113  นางทองล้วน โจ่ยสา 2/6 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
114  นางทองเลื่อน จันทลี 5/14 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
115  นางทองเลื่อน ถมภิรมย์ 1/11 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
116  นางทองเลื่อน บุริจันทร์ 9/19 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
117  นางทองเลื่อน แสงประเสริฐ 1/7 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
118  นายทองสา แก้วมาตย์ 7/26 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
119  นางทองสี ฐานะ 3/5 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         15.00
120  นางทองสี วิพะบูลย์ 1/27 6 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         15.00
121  นายทองสุข ขายม 1/20 6 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          9.00
122  นายทองสุข ชมพุฒ 6/8 10 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
123  นายทองสุข สอนเสนา 7/25 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
124  นางทองใสย์ พินิจมนตรี 6/8 8 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
125  นางทองหลาง คลังกลาง 4/25 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
126  นายทองเหลือง บัวนาค 1/12 1 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.50
127  นางทองใหม่ จันดาอ่อน 7/22 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
128  นางทองอินทร์ บุญมี 3/25 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         12.00
129  นางทองอินทร์ หีบแก้ว 1/31 3 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
130  นางทัศศิกาญจน์ ดาบบัง 2/2 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
131  นายทา หอมบุญมา 2/28 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
132  นางสาวทุ่ม แก้วมาตย์ 1/15 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
133  นายเทียนชัย กงกาเรียน 1/3 4 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
134  นางเทียนทอง คลังกลาง 2/19 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.50
135  นายธนเดช สะอาดใจ 4/12 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
136  นางธัญภัทร แก้วมาตย์ 1/30 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         15.00
137  นายธิติพงษ์ ทองโคตร 5/27 8 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
138  นายธีรเดช โคตรเพชร 1/30 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
139  นางนงคลาน กองสีหา 1/28 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
140  นางนภัสสร วงษ์ช้าง 3/11 1 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
141  นางนภา แสงสวัสดิ์ 7/16 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
142  นายนภาพงษ์ พรมหนองอ้อ 4/25 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
143  นางสาวนภาพร เหลาผา 2/11 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
144  นางนวนจันทร์ คงสถิตย์ 2/24 7 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
145  นางนวลจันทร์ หารอุดร 1/29 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
146  นายนาวิน ชนะสีมา 2/26 7 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
147  นางสาวนิจ ศรีพรรณ 1/23 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         14.25
148  นางนิดสวย สารนอก 2/12 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
149  นางสาวนิติกาญจน์ สีไพร 7/28 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
150  นายนิพนธ์ หอมบุญมา 1/20 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
151  นางสาวนิภาพร หาแก้ว 4/26 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
152  นายนิยม แก้วมาตย์ 3/5 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
153  นางนิยม พลแสง 11/30 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
154  นายนิวัฒน์ ศรีอาษา 7/13 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
155  นางเนตรนภา อ้อคำ 2/1 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
156  นายบน คลังกลาง 8/28 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
157  นายบรรจง ลุนพิลา 1/9 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
158  นายบรรเทา หล้าพั้ว 7/21 2 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.00
159  นายบวร สุวอ 2/22 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
160  นายบัวไข นารี 4/24 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
161  นางบัวผัน จันสีหา 7/7 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
162  นางบัวผัน ทับแก้ว 6/18 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
163  นางบัวผัน พลเดช 1/27 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
164  นางบัวพลอย โม้หนองบัว 2/10 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         12.50
165  นางบัวพอง พันนา 11/15 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
166  นายบัวเรียน ทุ่มแห่ว 2/26 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
167  นางบัวเรียน ฮ้อเถาว์ 3/19 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
168  นางบัวลอย ทองโคตร 33/2 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
169  นางบางช้อน แสงโพธิ์ 6/27 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
170  นางบานเย็น คำบุญ 1/17 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.00
171  นางบานเย็น พันธ์โชติ 2/26 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
172  นางบำเพ็ญ ชาวัตร 3/7 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.50
173  นายบุญ เพ็ชรดง 30/1 1 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
174  นางบุญเกิด เพชรดง 1/2 4 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
175  นางบุญจันทร์ นามสีฐาน 2/20 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
176  นางบุญจันทร์ เพชรดง 2/13 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
177  นางสาวบุญจันทร์ เลากลาง 8/14 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
178  นายบุญช้วน ดงเงิน 7/30 2 วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู          7.00
179  นางสาวบุญชู โจ่ยสา 5/30 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
180  นางบุญชู นันโท 1/20 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         11.50
181  นางบุญชู นูซุย 9/4 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
182  นางบุญชู รัฐวร 5/22 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
183  นางบุญถม แม้นดินแดง 10/17 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
184  นางบุญน้อม พันธุลี 2/27 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
185  นางบุญแปลง ผิวผ่อง 1/15 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
186  นางบุญแปลง มาดล 11/23 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.50
187  นายบุญแปลง สมมาตย์ 7/24 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
188  นางบุญเพ็ง ชิณวงษา 1/18 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
189  นางบุญเพ็ง วงษ์ช้าง 1/7 1 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
190  นางบุญเพ็ญ ลำมะนา 9/29 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          9.25
191  นายบุญมา จันทะเรือง 7/24 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         12.00
192  นายบุญมา เพลินจิต 4/25 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
193  นายบุญมี ชินสีห์ 5/19 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         12.00
194  นายบุญมี เพลินจิต 4/21 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
195  นายบุญมี มาหนองค้า 1/26 1 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
196  นายบุญรอด แสนหอม 1/16 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
197  นางบุญเรียน แก้วมาตย์ 3/1 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
198  นายบุญเรือง สิทธิ 1/30 6 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
199  นางบุญศรี กองพล 1/13 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
200  นายบุญศรี โครวัตร 2/1 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
201  นางบุญศรี ปราบสา 6/1 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
202  นายบุญศรี อุทาโย 1/7 7 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
203  นายบุญส่ง โครวัตร์ 3/15 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
204  นายบุญส่ง วิเวก 2/1 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
205  นายบุญสวย ดามาตย์ 7/29 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
206  นางบุญเสียน ประทัศสานัง 37/1 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
207  นายบุญหยด นาเมืองรักษ์ 1/8 1 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
208  นายบุญหลาย กงกาเรียน 1/7 4 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
209  นางบุญฮู้ อ่อนสุด 5/11 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
210  นางบุญเฮียง ทิพย์เนตร์ 2/3 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         15.00
211  นายบุญโฮม มูลมี 1/7 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
212  นางบุณยนุช มนเพียรจันทร์ 7/15 2 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
213  นายบุดดา เบ้ามี 4/8 5 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
214  นางบุดดี ผาโคตร 1/14 4 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
215  นายบุดดี อุทธากิจ 2/27 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.25
216  นางบุบผา ผิวผ่อง 1/14 10 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น         20.00
217  นางบุสดี วิเวก 6/8 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
218  นางเบา คลังกลาง 1/31 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         27.00
219  นายปฐม เพียแสน 1/14 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
220  นางประกาย แก้วมาตย์ 1/3 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
221  นายประจักษ์ คลังกลาง 125/1 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
222  นายประดิษฐ์ มาทวงศ์ 10/3 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.75
223  นายประดิษฐ์ สมัยภักดี 1/8 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
224  นางประเทือง เกษสุภะ 86/1 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
225  นางประนอม พิมพุฒ 3/16 7 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
226  นายประพฤติ สีดา 3/13 7 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
227  นางประพันธ์ สีคำ 4/19 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
228  นางประไพ ทองยศ 4/20 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
229  นางประภาศรี วิชัยวงษ์ 4/2 7 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.00
230  นางประมวล อาจหาญ 8/16 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.00
231  นางประมูน เจริญสุข 6/22 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         12.00
232  นางประยงค์ เครือแวงมน 1/1 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
233  นางประยูร จิตรวิขาม 1/7 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          9.00
234  นายประเส ภักดีบัณฑิตย์ 3/3 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
235  นางประเสริฐ ศิริภาค 2/21 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
236  นางปราณี เกษสุภะ 5/2 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
237  นางปราณี ศรีพรรณ์ 1/11 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
238  นายปราบศึก คำจันทร์ 1/23 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          0.50
239  นายปอน ดลตรี 5/28 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
240  นางสาวปัททุมมา นักธรรม 150/1 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.00
241  นางผ่องศรี ไชยศรี 6/2 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
242  นางผาง เกลี้ยงกรม 4/8 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
243  นายพงษ์ศักดิ์ สมัครสี 4/13 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
244  นายพนัส ฐานะ 8/23 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
245  นายพร เกษสุภะ 1/31 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
246  นางพรประภา ดงเจริญ 2/5 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
247  นายพรม เทียบแสน 1/13 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
248  นายพรมมี ทองโคตร 4/29 10 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
249  นางพรรณพร กาติวงศ์ 4/7 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
250  นางพรรณี จันทร์เกิ้น 1/3 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
251  นายพัฒนา โนนสา 58/2 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.00
252  นายพันทอง พรมที 6/10 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
253  นางพันทิพย์ เกษสุภะ 4/20 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
254  นายพันทูน ชัยเวียง 7/25 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
255  นายพิชิต ทิพย์เนตร 2/26 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
256  นายพิชิต นารี 7/14 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
257  นายพิมน นารี 6/19 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
258  นางพิสมัย ศรีอาษา 2/29 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
259  นายพุฒ แสงราม 1/28 2 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
260  นายเพ็ญณี ไชยศรี 72/1 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         12.00
261  นางสาวเพียรทอง ปะละมะ 7/27 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
262  นางแพง เดยะดี 1/12 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
263  นายไพบูลย์ บุญลา 5/4 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
264  นางไพรวัล แก้วมาตย์ 12/21 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
265  นางไพวรรณ วรรณสิงห์ 5/13 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
266  นายภากร ศรีลาโพธิ์ 5/26 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
267  นางมณีรัตน์ คลังกลาง 1/17 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.25
268  นางมณีรัตน์ นารี 7/28 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
269  นายมนตรี แก้วมาตย์ 12/30 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
270  นายมนเทียน นาสมโภชน์ 5/6 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
271  นายมนูญ บุญลา 4/21 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
272  นางสาวมลิวรรณ์ ทองโคตร - 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
273  นางมะณี ฐานะ 1/12 2 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
274  นางสาวมะลิ ฉลูทอง 2/7 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
275  นายมานิต คำโมง 3/1 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
276  นายมาย คลังกลาง 11/11 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
277  นายเมตตา โนนสา 51/1 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
278  นายยงค์ คำศรี 35/1 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
279  นางยม คลังกลาง 10/25 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
280  นางสาวรจนา แก้วมาตย์ 1/10 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
281  นางราตรี พรรคพิง 2/11 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         27.00
282  นางรำพึง สะตะ 11/18 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
283  นางรุ่งนภา บุระสิทธิ์ 6/20 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
284  นางละมัย น้อยคูณ 1/16 2 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
285  นางลัดดาวรรณ อินทแสง 1/3 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.00
286  นางลำดวน ฐานะ 3/24 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
287  นางลำดวน ฐานะ 2/17 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
288  นางลำยงค์ แสงศรีเรือง 2/6 7 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
289  นายเลิศ จันพรม 4/17 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         21.00
290  นายเลิศชัย สุวรรณเพ็ง 4/18 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
291  นางวงค์จันทร์ แสนคำภา 1/7 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
292  นายวชิระ บึงโบก 5/26 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         15.00
293  นางวนิดา แก้วมาตย์ 6/13 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
294  นางวนิดา จันทาฟ้าเหลื่อม 3/28 7 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
295  นางสาววรรณภา กองพล 2/24 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
296  นางวรรณศรี พิมทุมมา 4/26 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
297  นางวันเพ็ญ ไชยศรี 4/18 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
298  นายวิจิต ไชยศรี 3/4 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.50
299  นายวิจิต ทับแก้ว 4/21 2 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
300  นายวิชัย จำปา 3/29 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.00
301  นายวิชัย เพชรดง 3/2 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
302  นายวิชาญ แก้วมาตย์ 2/23 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
303  นายวิเชียร เค่าเม่า 11/5 13 นาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
304  นายวิเชียร วงษ์แสนสุข 4/9 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น         16.00
305  นายวิเชียร สูนสุข 1/2 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         11.00
306  นางวิทูล ไกรวงษา 12/26 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
307  นางสาววิรัตน์ ผิวพรรณ์ 8/8 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
308  นายวิรัตน์ พลงาม 282/1 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
309  นายวิรัตน์ ศิริภาค 2/25 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
310  นางสาววิลัย ผิวพรรณ์ 2/1 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
311  นางสาววิไลลักษณ์ ใจเที่ยง 1/7 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
312  นายวิวัติ อรรคฮาต 2/4 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
313  นายวุฒิชัย ไชยคำ 2/10 2 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
314  นายวุทย์ ลุนพิลา 1/16 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
315  นางสาวเวียง จันพิทักษ์ 1/9 6 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
316  นางสาวศศิธร นุชิตภาพ 2/14 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
317  นางศิรินาถ ปั้งจันอัด 1/17 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
318  นางศิริพร ภูจำปา 2/15 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
319  นายศุภเดช โสภาวงษ์ 1/23 2 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
320  นางสงัด ศรีลาโพธิ์ 7/22 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
321  นายสง่า คลังกลาง 7/3 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
322  นางสมเกิด กินรีแช 11/7 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.00
323  นางสมควร ผิวขาว 7/20 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          9.00
324  นางสมควร ศรีวิชา 9/30 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
325  นายสมคิด แสงคำภา 5/24 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
326  นางสมจิต เขตปัญญา 6/3 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
327  นายสมจิต พรรคพิง 3/7 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
328  นางสมจิตร โนนวังชัย 6/1 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         11.00
329  นางสมจิตร มันทะรา 11/2 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
330  นางสมจิตร สุวรรณ 4/14 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
331  นางสาวสมจิตร สุวรรณเวียง 3/15 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
332  นายสมชาย โคตรสีกุล 7/13 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
333  นายสมชาย ชมพุฒ 7/20 10 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
334  นายสมชาย ปัดสูงเนิน 5/23 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
335  นายสมชาย มูลมี 4/6 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          9.00
336  นายสมดี ฉลูทอง 4/14 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
337  นายสมเดช นารี 1/15 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
338  นายสมทรง แก้วขาว 4/11 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
339  นายสมนึก แม้นดินแดง 5/29 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          0.50
340  นางสมบัติ ดอนภักดี 3/5 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
341  นายสมบัติ โนคำ 5/24 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
342  นางสมบูรณ์ จันโสม 5/25 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
343  นายสมบูรณ์ ดอนภักดี 9/20 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
344  นางสมบูรณ์ ทองบ่อ 1/23 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
345  นายสมบูรณ์ พลแสง 8/21 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
346  นายสมพร เชาว์สุทธิโชติ 3/28 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         12.00
347  นายสมพร พรมลีทา 4/8 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
348  นางสมพร เหลาสะอาด 1/29 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.50
349  นางสมภาร ศรีอาภรณ์ 4/24 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
350  นายสมยศ นารี 6/20 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
351  นายสมยุทธ ทองป้อง 2/7 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
352  นายสมร ก้านก่อง 1/2 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
353  นายสมศักดิ์ แก้วมาตย์ 12/12 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
354  นายสมศักดิ์ มูลฉวี 11/14 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
355  นายสมหมาย สิงหานาม 7/18 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
356  นางสาวสมัน หนองผือ 1/15 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
357  นายสมัย คำแก้ว 4/30 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          9.00
358  นายสมัย ไชยเลี้ยว 34/1 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
359  นายสมาน วงษ์ศรี 52/1 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
360  นายสวิง ชัยปัญญา 2/17 3 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
361  นางสะใบ ประกอบดี 12/2 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
362  นางสะหัด โสทะโน 7/23 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
363  นายสังวาน โจ่ยสา 9/11 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
364  นายสังวาร โทแก้ว 3/8 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
365  นางสาวสังวาล ถานะ 6/2 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
366  นายสัญญา มันหาท้าว 4/21 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
367  นายสันติ เอกสูงเนิน 2/2 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         11.00
368  นายสัมพันธ์ แก้วแสนชัย 2/3 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.75
369  นางสาคร โสภาศรี 2/16 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         11.00
370  นางสายทอง สีสว่าง 1/19 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.50
371  นางสายรุ่ง หลงนุชาติ 6/30 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.25
372  นายสายัณห์ นารี 5/27 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
373  นายสำรวย เจริญสุข 7/10 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
374  นางสำรวย ดวงวิญญาณ 5/16 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
375  นางสำรอง ทองโคตร 4/27 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
376  นายสำราญ ละมูลมอน 1/6 2 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
377  นายสำเริง จันทะสี 4/23 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.75
378  นายสำลี แก้วมาตย์ 11/7 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
379  นางสำลี ลุนพิลา 5/6 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
380  นางสิญาภรณ์ ฐานะ 1/5 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
381  นางสุกันยา เพลินจิต 2/27 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
382  นายสุทิน จันทพล 7/30 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.75
383  นายสุนทร จันทาฟ้าเหลื่อม 2/5 2 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.00
384  นายสุนทร ฐานะ 4/11 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
385  นายสุนทร บุระสิทธิ์ 4/22 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         19.00
386  นายสุนันท์ ชาบัวน้อย 1/26 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น         30.00
387  นางสุนา สำแดง 1/25 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
388  นายสุปัน พรรคพิง 4/2 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
389  นายสุพรรณ์ สีสุธรรม 1/29 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
390  นางสุพัฒตรา ฐานะ 9/9 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.75
391  นางสุพิชชา สีกะแจะ 3/8 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
392  นางสุภาพร พิมทุมมา 2/8 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
393  นางสุภาพร แสงทอง 8/29 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.75
394  นางสาวสุภาภรณ์ ศรีลาโพธิ์ 4/6 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
395  นางสุภารัก กาญจนวุฒิ 3/11 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
396  นางสุมาลี บุญจง 6/28 10 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         14.00
397  นายสุรชัย ศรีอาษา 6/12 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
398  นายสุรศักดิ์ โจ่ยสา 7/19 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          9.75
399  นางสุรี พิศพล 3/31 7 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.25
400  นางสาวสุรีย์ ชมพุฒ 42/1 10 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
401  นางสุฤทธิ์ หนองผือ 8/20 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
402  นางสุวรรณ วิเวก 1/22 7 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
403  นายสูนตัน ลุนพิลา 8/27 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
404  นางเส็ง วิโคตร 40/1 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
405  นายเสงี่ยม นาสมโภชน์ 5/10 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
406  นางเสงี่ยม ปุริจันทร์ 6/26 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
407  นายเสงี่ยม ศรีลาโพธิ์ 6/6 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
408  นางเสงี่ยม สุรพล 4/4 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
409  นายเสถียร ไชยศรี 3/13 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         15.00
410  นายเสถียร ผลสวิง 172/1 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          9.00
411  นางเสถียร เหล่าเมืองเพชร 7/12 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
412  นางเสถียร อุปรีที 5/5 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
413  นายเสรี ผิวสว่าง 2/14 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
414  นางเสาร์ แก้วมาตย์ 1/9 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.75
415  นางแสงดาว คลังกลาง 12/7 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
416  นางหนุน คำบุญ 1/27 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
417  นายหนูกัน ขันติรมย์ 12/8 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
418  นายหนูกัน จอมคำ 6/23 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
419  นายหนูเดิด เหลาสะอาด 3/23 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         18.00
420  นายหนูเดือน ดลตรี 4/26 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         15.00
421  นางหนูแดง สุวรรณมาลี 10/9 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
422  นางหนูทิพ ถานะ 8/30 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
423  นางหนูเที่ยง รัตนหงษา 1/26 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.25
424  นางหนูนา จันทร์เทาว์ 1/18 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
425  นางหนูพล รัตนสงคราม 5/2 7 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
426  นางสาวหนูเพียร จันสีหา 1/8 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
427  นายหนูเพียร ศรีลาโพธิ์ 3/23 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
428  นายหนูเพียร หนองผือ 3/23 10 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
429  นางหนูรัก จันทดวง 1/24 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.75
430  นางหนูเลียบ ศรีโย 1/28 6 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
431  นางหลอดทอง สมัครสี 12/4 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
432  นางหลา อัตถาชน 9/29 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.00
433  นายหลี โสภากา 4/20 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
434  นางหวานใจ คลังกลาง 11/3 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
435  นางหวานใจ โคตรพันธ์ 7/12 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
436  นางหัดสา กำสมุทร 2/19 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          6.00
437  นางเหรียญ แม้นดินแดง 2/29 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
438  นางแหลม เพ็ชรแสง 45/1 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
439  นางแหลมทอง โสนะโชติ 6/14 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
440  นางใหม่ ปราบภัย 5/16 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
441  นายอดุลย์ คำแก้ว 1/31 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.00
442  นายอติชาต เกษสุภะ 8/13 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
443  นางสาวอนงค์ ผลสวิง 32/1 5 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
444  นางอนงค์ ศรีสอนเหม่น 2/16 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          9.00
445  นางอ้ม แก้วมาตย์ 4/11 1 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
446  นางอมทอง เพชรดง 10/1 5 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
447  นายอมร สายสอน 2/6 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
448  นายอมรฤทธิ์ กัญญาเถื่อน 2/7 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
449  นางอรษา รัฐวร 28/1 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
450  นางอริสา ลุนพิลา 9/9 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.75
451  นายอ้วย มูลมี 5/9 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
452  นางอ่อนจันทร์ นาไชยเวชน์ 2/5 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          7.50
453  นายอาดูร ดีน้อย 4/16 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.00
454  นายอาทิตย์ ชัยเวียง 7/29 11 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
455  นางอำนวย ขมสันเทียะ 3/29 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น         10.00
456  นางอำพร สำแดง 11/5 13 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          2.00
457  นางอินทร์ แก้วมาตย์ 5/20 12 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.25
458  นายอินทร์ ชมภูโคตร 3/23 6 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
459  นางอุดม คลังกลาง 1/30 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
460  นายอุดร ชมพุฒ 1/0 10 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
461  นายอุดร ถานะ 6/25 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          1.00
462  นายอุดร พื้นทอง 28/2 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
463  นายอุทรณ์ อนันตภิญญา 4/5 6 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น         23.00
464  นางอุทัย อุดเมืองเพีย 1/22 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
465  นายอุเทน สร้อยมาตย์ 83/1 15 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          4.00
466  นางอุบล ธรรมอินราช 4/24 7 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          3.00
467  นางอุบลรัตน์ สีสด 1/12 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
468  นางอุไร วรบัณฑิต 9/22 8 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          5.00
469  นางเฮือง สิงห์คมนกุล 3/24 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น          8.00
23 พฤศจิกายน 60 17:36:24