เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

3 ตุลาคม 2560 ประชุมประจำเดือน

สนง.เกษตรอำเภออุบลรัตน์/ประชุมประจำเดือน

3 ต.ค.  2560 นายพิพัฒน์  บุญนา นวส.ชำนาญการ ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ชี้แจงรายละเอียดการทำงานและเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัดเพื่อให้เจ้าหนเ้าที่ประจำอำเภอดำเนินการ ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป

9 ตุลาคม 60 11:33:53