เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

14 ก.ค.60 แจกจ่ายปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ แจกจ่ายวัสดุพันธุ์พืชแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 200 ราย และแจกจ่ายปัจจัยการผลิตแก่ young smart farmer จำนวน 5 ราย

   

   

  

 

25 กรกฎาคม 60 09:54:13