เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

5 กรกฎาคม 2560 เยี่ยมเกษตรกรร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  นางอมรรัตน์  กุลเลียบ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ ออกติดตามและเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับปัจจัยการผลิตก้อนเชื้อเห็ด ณ บ้านโนนจิก หมู่ 6 ต.เขื่อนอุบลรัตน์

              

 

 

5 กรกฎาคม 60 22:45:22