เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

16 มิ.ย.60 ร่วมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายอดิสรณ์ ผาโคตร เกษตรอำเภออุบลรัตน์ มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย จันทรศรี  นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ และได้ ชี้แจงการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 แก่คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปราญช์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มแม่บ้าน แกนนำกลุ่มเยาวชน และแกนนำกลุ่มองค์กรต่างๆในเขต ตำบลนาคำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์

  

  

1 กรกฎาคม 60 16:58:27