เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

16 มิ.ย.60 ร่วมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายอดิสรณ์ ผาโคตร เกษตรอำเภออุบลรัตน์ มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย จันทรศรี  นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ และได้ ชี้แจงการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 แก่คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปราญช์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มแม่บ้าน แกนนำกลุ่มเยาวชน และแกนนำกลุ่มองค์กรต่างๆในเขต ตำบลนาคำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์

  

  

1 กรกฎาคม 60 16:58:27