เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

13 มิ.ย.60 ประชุมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์

วันที่ 13มิ.ย. 60 เวลา16.00น.นายพิพัฒน์ บุญนา นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ ร่วมกับ ดร.กฤตพล สมมาตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ,เจ้าหน้าที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคี,เจ้าหน้าที่บริษัทซี ทีฟาร์มาซูติคอล(กระทิงแดง) และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก ประชุมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์เพื่อนำเสนอข้อมูลการผลิตผักอินทรีย์และ วางแผนการผลิตผักอินทรีย์ส่งโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น โดยบริษัทกระทิวแดงสนับสนุนการเจาะน้ำบาดาลและระบบไฟฟ้า

  

  

1 กรกฎาคม 60 16:50:26