เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

14 มิ.ย.60 เยี่ยมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านกุดเชียงมี

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายอดิสรณ์  ผาโคตร มอบหมายให้นายเฉลิมชัย  จันทรศรี  นายพิพัฒน์ บุญนา และนางอมรรัตน์  กุลเลียบ นวส.ชำนาญการ  จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร พร้อมมอบวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ ณ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

   

 

 

1 กรกฎาคม 60 16:38:01