เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ร่วมจัดอบรมเกษตรกร

13มีค.60

นายอดิสรณ์  ผาโคตร เกษตรอำเภออุบลรัตน์

มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ บุญนา นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดอบรมเกษตรกร โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม จัดโดยศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพัน์พืชขอนแก่น จ.ขอนแก่น นำโดยนายสรรเสริญ เสียงใสและนางพนมไพร สำเร็จรัมย์ เกษตรกรเข้าร่วม35รายที่ศพก.อ.อุบลรัตน

17 มีนาคม 60 12:32:00