เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2560  ณ สำนักงานเกษตรอุบลรัตน์  นายอดิสรณ์  ผาโคตร  เกษตรอำเภออุบลรัตน์  หมอบหมายให้นายพิพัฒน์  บุญนา  นวส.ชำนาญการฯ อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านขุนด่านหมู่ที่ 1 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

17 มีนาคม 60 12:13:07