เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

คณะกรรมการตรวจประเมินและอบรมจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ตรวจกลุ่มยุวเกษตรกร บ้านกุดเชียงมี

นายอดิสรณ์ ผาโคตร  เกษตรอำเภอ.อุบลรัตน์ มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย จันทรศรี นายพิพัฒน์ บุญนา นางอมรรัตน์ กุลเรียบ นวส.ชำนาญการ ออกไปต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินและอบรมจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ตรวจกลุ่มยุวเกษตรกร บ้านกุดเชียงมี ต.บ้านดง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกร

17 มีนาคม 60 12:11:17