เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  นายอดิสรณ์  ผาโคตร เกษตรอำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย   จันทรศรี นายวิเชียร  วรรณสิทธิ์  นายพิพัฒน์  บุญนา  และนางอมรรัตน์  กุลเลียบ นวส.ชำนาญการ ร่วมดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด  โดยมร นายวชิรระ จิตจำสี  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมงานบรรยายและฝึกปฏิบัติให้ความรู้แก่เกษตรกรจาก  5  ตำบล คือ ต.ศรีสุขสำราญ ,ต.บ้านดง , ต.เขื่อนอุบลรัตน์ ,ต.ทุ่งโป่ง และต.โคกสูง ตำบลละ 10  ราย  รวม   50  ราย พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกาตรกรทุกราย  

 

17 มีนาคม 60 12:02:16