เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

 

คำขวัญอำเภออุบลรัตน์

 

.. ทะเลน้ำจืดอีสาน สวยตระการเขื่อนอุบลรัตน์ นมัสการองค์พระใหญ่ หย่อนใจบางแสนสอง ลิ้มลองอาหารปลารสเด็ด ..

 

 

24 กรกฎาคม 2560 ตรวจเยี่ยม โครงการ 9101ฯ

โครงการ9101 กลุ่มผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา ชุมชนอุบลรัตน์ บ้านโนนจิก หมู่ 6 ต.เขื่อนอุบลรัตน์...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เยี่ยมกลุ่มสมาชิกชุมชนโครงการ 9101

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ กลุ่มเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ชุมชนบ้านดง 1 อำเภออุบลรัตน์...

14 ก.ค.60 แจกจ่ายปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ แจกจ่ายวัสดุพันธุ์พืชแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...

5 กรกฎาคม 2560 เยี่ยมเกษตรกรร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ออกติดตามและเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

3 กรกฎาคม 2560 ประชุมชี้แจงโครงการ 9101

ประชุมจี้แจงการดำเนินงานโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน...

21 มิ.ย.60 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่ม้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560...

16 มิ.ย.60 ร่วมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ

ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ และชี้แจงการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560...

13 มิ.ย.60 ประชุมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์

ประชุมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์เพื่อนำเสนอข้อมูลการผลิตผักอินทรีย์และ วางแผนการผลิตผักอินทรีย์ส่งโรงพยาบาลใน...

14 มิ.ย.60 เยี่ยมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านกุดเชียงมี

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร...

12 มิ.ย.60 ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ประชุมชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เรื่องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร...