เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

 

คำขวัญอำเภออุบลรัตน์

 

.. ทะเลน้ำจืดอีสาน สวยตระการเขื่อนอุบลรัตน์ นมัสการองค์พระใหญ่ หย่อนใจบางแสนสอง ลิ้มลองอาหารปลารสเด็ด ..

 

 

ร่วมจัดอบรมเกษตรกร

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม...

ประชุม WM

ประชุม WM เจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ ...

กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ

อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก...

การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด...

มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โ

นายอดิสรณ์ ผาโคตร เกษตรอำเภออุบลรัตน์ ร่วมรับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ...

อบรมวิสาหกิจชุมชน ปี60

กิจกรรมขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน ณศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลโคกสูง สมาชิก2กลุ่ม20ราย...

โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ในครัวเรือน

ประชุมชี้แจงและคัดเลือกเกษตรกรเข้าโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ในครัวเรือนที่บ้านหนองแต้...

ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างถังพักน้ำโครงการชลประทานระบบท่อ

ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างถังพักน้ำโครงการชลประทานระบบท่อ...

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของ นางสำราญ ทองโคตร...