เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

ทำเนียบเกษตรอำเภออุบลรัตน์

รูปภาพ ชื่อ - สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
 
1. นายเรืองศักดิ์ วงศ์วทัญญู
2517 - 2518
 
2. นายสิทธิพร วรรณพิรุณ
2518 - 2520
 
3. นายผดุง แสงนาค
2520 - 2521
 
4. นายเรืองศักดิ์ วงศ์วทัญญู
2521 - 2524
 
5. นายวิรุฬ ศิริเลิศ
2524 - 2527
 
6. นายสันติ อุทัยพันธ์

2527 - 2530

 
7. นายเสถียร วิเชฎฐะพงษ์

2530 - 2538

8. นายอุดมศิลป์ อรรคษร
2538 - 2541
 
9. นายศุภวัฒน์ กุลสันติวงศ์
2541 - 2543
10. นายสุพจน์ สุมาลี
2543 - 2547
11. นายอดิสรณ์ ผาโคตร
2547 - 2560
12. นางศิริพร ประทุมวงศ์ 2560-2561
13. นายไพบูลย์ ทองป้อง

2561-2562

14. นายสุจินต์ สุภาเส 2562-ปัจจุบัน
17 พฤษภาคม 62 10:34:32