เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

 


นายอดิสรณ์ ผาโคตร
เกษตรอำเภออุบลรัตน์

 

 

นายระวี ภาวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.โคกสูง , ต.ทุ่งโป่ง

 

นายเฉลิมชัย จันทรศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.นาคำ

นายวิเชียร วรรณสิทธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ศรีสุขสำราญ

 

นายพิพัฒน์ บุญนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.บ้านดง

 

นางอมรรัตน์ กุลเลียบ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.เขื่อนอุบลรัตน์

 

นางวราภรณ์ งามวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
การเงิน พัสดุ

 

นายอำพร พรรคทิง
เจ้าพนักงานทั่วไป

 

 

ว่าง

 

 


เจ้าพนักงานธุรการ

4 กรกฎาคม 60 21:32:10