เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

อัตรากำลัง

สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

นายไพบูลย์  ทองป้อง

เกษตรอำเภออุบลรัตน์

 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

*รับผิดชอบ*

*รับผิดชอบ*

*รับผิดชอบ*

ตำบลทุ่งโป่ง ตำบลศรีสุขสำราญ ตำบลบ้านดง
     

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
*รับผิดชอบ* *รับผิดชอบ* *รับผิดชอบ*
ตำบลโคกสูง ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลนาคำ
     

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พนักงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ
     
4 เมษายน 61 13:51:26