เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

 

นางศิริพร  ประทุมวงศ์

เกษตรอำเภออุบลรัตน์

 

 

   

นายวิเชียร วรรณสิทธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ศรีสุขสำราญ

 

นายพิพัฒน์ บุญนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.บ้านดง ต.นาคำ

 

นางอมรรัตน์ กุลเลียบ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ ต.โคกสูง ต.ทุ่งโป่ง

เกษียณอายุราชการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ

 

เกษียณอายุราชการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ

นางวราภรณ์ งามวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
การเงิน พัสดุ

 

นายอำพร พรรคทิง
เจ้าพนักงานทั่วไป

 

 

เจ้าพนักงานธุรการ

 

15 ตุลาคม 60 13:14:04