เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

 

นายไพบูลย์  ทองป้อง

เกษตรอำเภออุบลรัตน์

 

   

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ศรีสุขสำราญ

 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ทุ่งโป่ง ต.นาคำ

 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ ต.โคกสูง


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.บ้านดง

 

เกษียณอายุราชการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
การเงิน พัสดุ

 

เจ้าพนักงานทั่วไป

 

เจ้าพนักงานธุรการ

 

16 มกราคม 61 14:33:22