เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

แนะนำอำเภอ

 

คำขวัญอำเภออุบลรัตน์

 


... ทะเลน้ำจืดอีสาน สวยตระการเขื่อนอุบลรัตน์

นมัสการองค์พระใหญ่ หย่อนใจบางแสนสอง ลิ้มลองอาหารปลารสเด็ด ...


 

 

ความเป็นมา

         อำเภออุบลรัตน์ เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ตอนเหนือของของพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  เมื่อ พ.ศ. 2507  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้สร้างเขื่อนอเนกประสงค์กั้นลำน้ำพอง  ตรงบริเวณที่เขาภูพานและภูคำจดกัน  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “พองหนีบ”  ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า “เขื่อนอุบลรัตน์”  ตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัลยา  เขื่อนนี้สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ผลิตกระแสไฟฟ้า  และเพื่อใช้ในการเกษตร  รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา  เมื่อ พ.ศ. 2517  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ  โดยแยกออกจากอำเภอน้ำพอง  เนื่องจากประชากรอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย  การคมนาคม  ไม่สะดวก  ประกอบกับอำเภอน้ำพองมีอาณาเขตกว้างขวาง  เพื่อสะดวกในการปกครองดูแล และรักความสงบเรียบร้อย  มีประชากร 3 ตำบล  ได้แก่  ตำบลโคกสูง  ตำบลนาคำ  และตำบลบ้านดง  ขอแยกตัวแบ่งเขตการปกครองเป็น “กิ่งอำเภออุบลรัตน์”  ในเขตพื้นที่ 3 ตำบลดังกล่าว  โดยให้มีชื่อสอดคล้องกับชื่อเขื่อนอุบลรัตน์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ตั้งกิ่งอำเภอ  มีเนื้อที่การปกครองประมาณ 485 ตารางกิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 50 กิโลเมตร  ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2522  ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็น “อำเภออุบลรัตน์”  ได้รับการพัฒนา และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปัจจุบันมีเขตการปกครอง 6 ตำบล 71  หมู่บ้าน

 

ที่ตั้ง และอาณาเขต 

         อำเภออุบลรัตน์  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดขอนแก่น  โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองขอนแก่นประมาณ 51 กิโลเมตร  โดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2109 ระหว่างอำเภออุบลรัตน์ไปถึงทางแยกสายมิตรภาพอุดรธานี-ขอนแก่น  มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 485 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 303,125 ไร่  โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลป่าหวายนั่ง  ตำบลโคกงาม  อำเภอบ้านฝาง และตำบลหนองผือ อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเมืองแอม  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลนาหว้า  ตำบลทุ่งชุมแพ  ตำบลกุดขอนแก่น  ตำบลบ้านค้อ  และตำบลโคกใหญ่ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

               
ลักษณะภูมิประเทศ และอากาศ

         ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของอำเภออุบลรัตน์  มีสภาพเป็นที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ  พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ย ๆ และเนินดินขนาดใหญ่ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากที่เป็นพื้นที่อยู่ติดกับภูเขา  กล่าวคือมีเทือกเขาภูพานคำตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ  ในลักษณะทอดยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใต้  จึงทำให้พื้นที่เป็นดังกล่าวสภาพอากาศของอำเภออุบลรัตน์  มี 3 ฤดู  โดยแต่ละฤดู  จะมีสภาพที่แตกต่างกันมาก  คือในฤดูร้อนจะร้อนอบอ้าว  ส่วนในฤดูหนาวจะหนาวจัด  คงมีเดพียงฤดูฝนที่อากาศค่อนข้างจะสบาย  มีปริมาณน้ำฝนน้อย

 

ขนาดพื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด 303,125 ไร่      
พื้นที่การเกษตร 170,217 ไร่      
 - ข้าว 71,369 ไร่ ผลผลิตรวม 27,120,220 กิโลกรัม
 - มันสำปะหลัง 17,575 ไร่ ผลผลิตรวม 52,725,000 กิโลกรัม
 - อ้อย 19,714 ไร่ ผลผลิตรวม 177,426,000 กิโลกรัม
 - ยางพารา 4,774 ไร่ ผลผลิตรวม 1,718,640 กิโลกรัม
 - ไม้ผล/ไม้ประดับ/พืชอื่นๆ 8,968 ไร่      
ครัวเรือนทั้งหมด 8,695 ครัวเรือน      
ครัวเรือนเกษตรกร 5,394 ครัวเรือน      

 

แหล่งน้ำที่สำคัญ

  1. เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นพื้นที่รับน้ำ ซึ่งพืันที่การการเกษตรไม่ได้รับน้ำจากอ่างโดยตรง

  2. ลำน้ำพอง  พื้นที่รับน้ำ 25,000 ไร่

 

สถานีสูบน้ำ

1.สถานีสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านดง พื้นที่รับน้ำ 2,500 ไร่
2.สถานีสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง พื้นที่รับน้ำ 2,500 ไร่
3.สถานีสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง พื้นที่รับน้ำ 3,500 ไร่
4.สถานีสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านหนองผือ ตำบลทุ่งโป่ง พื้นที่รับน้ำ 2,000 ไร่
5.สถานีสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลทุ่งโป่ง พื้นที่รับน้ำ 3,000 ไร่
6.สถานีสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านโนนจิก ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่รับน้ำ 3,000 ไร่
7.สถานีสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน ตำบลโคกสูง พื้นที่รับน้ำ 2,500 ไร่

 

ศูนย์เรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เจ้าของแปลง นายจรัญ ฐานะ หมู่ 1 บา้นขุนด่าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ประเด็น การลดต้นทุนการผลิต/การเพิ่มผลผลิต

  - มันสำปะหลัง  10 ไร่

  - การเพาะเห็ด

  - การปลูกไผ่หวาน

 

แบ่งการปกครอง

อำเภออุบลรัตน์ มี 6 ตำบล 71 หมู่บ้าน 4 อบต. 2 เทศบาล

1. ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์  มี 10 หมู่บ้าน 2. ตำบลทุ่งโป่ง  มี 10 หมู่บ้าน

เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ :

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
หมู่ 1 บ้านบ่อนกเขา หมู่ 1 บ้านโนนสะอาด
หมู่ 2 บ้านพระบาท หมู่ 2 บ้านจระเข้สงเคราะห์
หมู่ 3 บ้านท่าเรือ หมู่ 3 บ้านโนนอินทร์แปลง
หมู่ 4 บ้านเขื่อนอุบลรัตน์ หมู่ 4 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
หมู่ 5 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ 5 บ้านหนองผือ
หมู่ 6 บ้านโนนจิก หมู่ 6 บ้านห้วยยาง
หมู่ 7 บ้านภูคำเบ้า หมู่ 7 บ้านทุ่งโป่ง
หมู่ 8 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 8 บ้านห้วยยาง
หมู่ 9 บ้านแก่งศิลา หมู่ 9 บ้านแหลมทอง
หมู่ 10 บ้านภูเขาวง หมู่ 10 บ้านทุ่งโป่ง

 

3. ตำบลโคกสูง  มี 13 หมู่บ้าน 4. ตำบลนาคำ  มี 13 หมู่บ้าน
เทศบาลตำบลโคกสูง เทศบาลตำบลนาคำ
หมู่ 1 บ้านโคกสูง หมู่ 1 บ้านนาคำ
หมู่ 2 บ้านโคกสูง หมู่ 2 บ้านโนนราศรี
หมู่ 3 บ้านโคกสว่าง หมู่ 3 บ้านกุดกระหนวน
หมู่ 4 บ้านคำบอน หมู่ 4 บ้านหนองไหล
หมู่ 5 บ้านโคกสูง หมู่ 5 บ้านห้วยคำน้อย
หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 บ้านพระพุทธบาท
หมู่ 7 บ้านอุดมศิลป์ หมู่ 7 บ้านสัมพันธ์
หมู่ 8 บ้านคำบงพัฒนา หมู่ 8 บ้านเล้า
หมู่ 9 บ้านนิคม หมู่ 9 บ้านหนองขาม
หมู่ 10 บ้านโคกสว่าง หมู่ 10 บ้านหนองแวง
หมู่ 11 บ้านคำบอน หมู่ 11 บ้านทานตะวัน
หมู่ 12 บ้านโคกสูง หมู่ 12 บ้านนาคำน้อย
หมู่ 13 บ้านโคกสูง หมู่ 13 บ้านหนองแวงใหม่

 

5. ตำบลบ้านดง  มี 15 หมู่บ้าน

6. ตำบลศรีสุขสำราญ  มี 10 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ
หมู่ 1 บ้านขุนด่าน หมู่ 1 บ้านศรีสุข
หมู่ 2 บ้านดง หมู่ 2 บ้านสำราญ
หมู่ 3 บ้านดง หมู่ 3 บ้านโนนศิลา
หมู่ 4 บ้านบ่อ หมู่ 4 บ้านท่าพระยาณรงค์
หมู่ 5 บ้านหนองแต้ หมู่ 5 บ้านโคกกลาง
หมู่ 6 บ้านหนองแต้ หมู่ 6 บ้านหนองแสง
หมู่ 7 บ้านห้วยทราย หมู่ 7 บ้านศาลาดิน
หมู่ 8 บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8 บ้านโนนเจริญ
หมู่ 9 บ้านคำปลาหลาย หมู่ 9 บ้านห้วยเตย
หมู่ 10 บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่10 บ้านสำราญเหนือ
หมู่ 11 บ้านหนองผักแว่น  
หมู่ 12 บ้านบ่อเหนือ  
หมู่ 13 บ้านบ่อกลาง  
หมู่ 14 บ้านห้วยทรายเหนือ  
หมู่ 15 บ้านกุดเชียงมี  

     

13 พฤศจิกายน 62 13:51:51