เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร  ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ  หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  ในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน  รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

แผนที่การจัดงาน

หน่วยงานที่มาให้บริการ

ที่

หน่วยงาน

คลินิก/นิทรรศการ

รายละเอียดการให้บริการ

1

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในกรมปศุสัตว์

ปศุสัตว์

ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคปศุสัตว์ การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ การฉีดวัคซีน การทำหมันสัตว์เลี้ยง การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดสัตว์และการเลี้ยงสัตว์

2

สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น+ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

ประมง

ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์น้ำ การควบคุมโรคระบาดสัตว์น้ำ การตรวจคุณภาพน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ดิน

ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ดิน วินิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ตรวจสอบดินและปุ๋ย ให้ความรู้การปรับปรุงบำรุงดิน แจกน้ำหมักชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ พด. เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนการขุดบ่อน้ำขนาดเล็กในไร่นา การปลูกปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ การขอรับการสนับสนุนโดโลไมท์

4

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น (ศวพ.ขอนแก่น)

พืช

ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรค แมลง ศัตรูพืช วัชพืช สารพิษตกค้าง การขาดธาตุอาหารพืช วัตถุมีพิษทางการเกษตร

5

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น และศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

ข้าว

ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรค แมลง ศัตรูพืช  วัตถุมีพิษ และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้งความชื้น พันธุ์ปน ความบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน การสอนการตรวจสอบความงอกเบื้องต้น และการเทียบสีของใบข้าว และช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่เกษตรกรและผู้มารับบริการ ความรู้เกี่ยวกับข้าว การผลต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตข้าว พันธุ์ข้าว และเมล็ดพันธุ์ข้าว การตรวจคุณภาพข้าว

6

โครงการชลประทานขอนแก่น

ชลประทาน

ให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ และการให้น้ำแก่พืช ความรู้เกี่ยวกับเกษตรชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ และสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำจังหวัดขอนแก่น

7

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

สหกรณ์

ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดตั้งสหกรณ์ การจัดตั้งกลุ่ม การบริหารงานในสหกรณ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์

8

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น

ตรวจบัญชีสหกรณ์

ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน

9

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

กฏหมาย

ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานความรู้ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

ผึ้ง

ให้ความรู้และสาธิตการเลี้ยงผึ้ง ชันณรงค์  จิ้งหรีด การขยายพันธุ์พืช

การขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิตของหน่วยงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์

11

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น

อารักขาพืช

ให้ความรู้เรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช วินิจฉัยโรคพืชและแมลงศัตรูพืช การใช้ชีววิธีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

12

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

จักรกลการเกษตร

บริการซ่อมเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า รถไถเดินตาม ซ่อมฟรี แต่บางอย่างถ้าอะไหล่มีราคาแพงจะถามความต้องการของเกษตรกรก่อน

13

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น

ยางพารา

ความรู้เรื่องยางพารา สถานการณ์ยางพาราในปัจจุบัน

14

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น

หม่อนไหม

ให้ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยไหม การแปรรูป

15

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น+กองทุนฟื้นฟู

 

ประเมินผลการจัดคลินิกเกษตร และให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟู

16

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ความรู้เกี่ยวกับการทำฝนหลวง สถานการณ์การขึ้นบินทำฝนหลวง

17

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 

 

ความรู้เกี่ยวกับสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

18

สำนักงาน ธกส. จังหวัดขอนแก่น

 

ความรู้เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ การออมเงิน

19

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น (มีรถโมบาย)+กศน.อำเภออุบลรัตน์

 

มีรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่  ประชาสัมพันธ์ระบบการศึกษา กศน.

20

กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น (ช่างตัดผม 45 คน)

 

บริการตัดผมฟรี ช่าง 45 คน

21

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4

 

ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำใต้ดิน ขั้นตอนและเงื่อนไขการยื่นความต้องการเจาะน้ำบาดาล บริการรถโมบายน้ำดื่ม

22

ปลาส้ม อำเภออุบลรัตน์ +กลุ่มแม่บ้าน

 

จำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภออุบลรัตน์

23

จุดปฐมพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง

 

ตรวจวัดความดัน ตรวจเลือดหาสารพิษในร่างกายจุดบริการปฐมพยาบาล

24

นิทรรศการเกษตรสมบูรณ์และเศรษฐกิจพอเพียง

 

นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง

25

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

ให้ความรู้ป้องกันกำจัดรคและแมลงสาธิตการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า บิวเวอร์เรีย และการสกัดน้ำสมุนไพรไล่แมลง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องดินปุ๋ย

26

บริษัท อิชิกิ เชลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

จัดแสดงรถไถ รถแทรคเตอร์ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สินเชื่อรถไถเพื่อการเกษตร

27

SCG (ฟินิคพัลสแอนด์เพเพอร์)

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ให้ความรู้เรื่องการปลูกยูคาลิปตัส

28

บริษัท แสงอรุณเทคโนโลยี

 

ประชาสัมพันธุ์หน่วยงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โซลาร์เซล จำหน่ายและบริการการติดตั้งระบบโซลาร์เซล

29

ล้อมดาว เซ็นเตอร์ อบรมสอนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ

 

ประชาสัมพันธุ์หน่วยงาน ออกแบบและตัดผมฟรี

30

บริษัท อีส เวท ซีด

ประชาสัมพันธุ์หน่วยงาน จำหน่ายสินค้า เมล็ดพันธุ์ผัก

31

มูลนิธิปิดทองหลังพระ

 

นิทรรศการผลการดำเนินงานของโครงการ และการจำหน่ายผลผลิตของโครงการ

32

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต+ส่วนภูมิภาค

 

นิทรรศการแนะนำหน่วยงาน  และความรู้เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้า

18 มีนาคม 59 13:36:06