เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุบลรัตน์ ธ.ค. 2561 ภารกิจที่ 8

14 ธันวาคม 2561 งานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา...

อุบลรัตน์ ธ.ค. 2561 ภารกิจที่ 7

11 ธ.ค. 2561 ประชุมประจำเดือน และประจำสัปดาห์...

อุบลรัตน์ ธ.ค. 2561 ภารกิจที่ 6

7 ธันวาคม 2561 ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านกำนันสัญจร...

อุบลรัตน์ ธ.ค. 2561 ภารกิจที่ 5

5 ธันวาคม 2561 ร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด...

อุบลรัตน์ ธ.ค. 2561 ภารกิจที่ 4

4 ธีนวาคม 2561 รับข้าวหอมมะลิเพื่อส่งเข้าประกวด...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

แนะนำ ศพก.อำเภออุบลรัตน์ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อุบลรัตน์   Field day 2561
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภออุบลรัตน์

ปลาส้มแม่สมจิต

สร้างรายได้ให้มั่นคง เสริมชุมชนให้เข้มแข็ง กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่

Youtube ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2

การปรับปรุงเวปไซด์ สำนักงานเกษตรอำเภอ

รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมประชาคมโครงการ ของสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์