เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุบลรัตน์ พ.ค. 2561 ภารกิจที่ 21

25 พฤษภาคม 2561 ณ ตำบลทุ่งโป่ง...

อุบลรัตน์ พ.ค. 2561 ภารกิจที่ 20

25 พฤษภาคม 2561 ณ ตำบลนาคำ...

อุบลรัตน์ พ.ค. 2561 ภารกิจที่ 19

25 พฤษภาคม 2561 ณ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์...

อุบลรัตน์ พ.ค. 2561 ภารกิจที่ 18

25 พฤษภาคม 2561 ณ ตำบลโคกสูง...

อุบลรัตน์ พ.ค. 2561 ภารกิจที่ 17

25 พฤษภาคม 2561 ณ ตำบลศรีสุขสำราญ...

อุบลรัตน์ พ.ค.2561 ภารกิจที่ 16

24 พฤษภาคม 2561 ณ ศพก.ตำบลบ้านดง...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

แนะนำ ศพก.อำเภออุบลรัตน์ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อุบลรัตน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 มีนาคม 2561

Youtube ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2

การปรับปรุงเวปไซด์ สำนักงานเกษตรอำเภอ

รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมประชาคมโครงการ ของสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์