เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 11 วันที่ 8 มีนาคม 2561

เข้าร่วมประชุม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)...

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 8 วันที่ 8 มีนาคม 2561

รับวัสดุโครงการและได้มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร...

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 6 วันที่ 5 มีนาคม 2561

เข้าประชุมร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก...

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 5 วันที่ 5 มีนาคม 2561

ประจำเดือน มีนาคม 2561 ฉบับที่ 5 ...

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 4 วันที่ 5 มีนาคม 2561

ประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ...

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 3 วันที่ 3 มีนาคม 2561

ประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน...

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2561

ประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

แนะนำ ศพก.อำเภออุบลรัตน์ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อุบลรัตน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 มีนาคม 2561
     

Youtube ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2

การปรับปรุงเวปไซด์ สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมประชาคมโครงการ ของสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์