เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

19 ตุลาคม 2560 ประชาคม ชี้แจงและตรวสอบ เกี่ยวกับน้ำท่วม

หมู่ 6 บ้านโนนจิก ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น...

18 ตุลาคม 2560 ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้

บ้านขุนด่าน ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น...

16 ตุลาคม 2560 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น...

12 ตุลาคม 2560 ประชาคม โครงการ 9101ฯ ฟื้นฟู

ณ ศาลาวัดบ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง...

4 ตุลาคม 2560 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์...

3 ตุลาคม 2560 ประชุมประจำเดือน

ณ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์...

24 กรกฎาคม 2560 ตรวจเยี่ยม โครงการ 9101ฯ

โครงการ9101 กลุ่มผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา ชุมชนอุบลรัตน์ บ้านโนนจิก หมู่ 6 ต.เขื่อนอุบลรัตน์...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เยี่ยมกลุ่มสมาชิกชุมชนโครงการ 9101

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ กลุ่มเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ชุมชนบ้านดง 1 อำเ...

14 ก.ค.60 แจกจ่ายปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ แจกจ่ายวัสดุพันธุ์พืชแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงกา...

5 กรกฎาคม 2560 เยี่ยมเกษตรกรร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ออกติดตามและเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

Youtube ความรู้เกี่ยวกับเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2