เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมจัดอบรมเกษตรกร

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม...

ประชุม WM

ประชุม WM เจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ ...

กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ

อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ก...

การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด...

มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โ

นายอดิสรณ์ ผาโคตร เกษตรอำเภออุบลรัตน์ ร่วมรับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

Youtube ความรู้เกี่ยวกับเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2