เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุบลรัตน์ พ.ย. 2561 ภารกิจที่ 11

ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์...

อุบลรัตน์ พ.ย. 2561 ภารกิจที่ 9

ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาหมอในบ่อซีเมนต์ ...

อุบลรัตน์ พ.ย. 2561 ภารกิจที่ 8

งานทอดกฐินอำเภอ ณ บ้านขุนด่าน หมู๋ 1 ต.บ้านดง...

อุบลรัตน์ พ.ย. 2561 ภารกิจที่ 7

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์...

อุบลรัตน์ พ.ย. 2561 ภารกิจที่ 6

6 พ.ย. 2561 ภารกิจ สนง.เกษตรอำเภออุบลรัตน์...

อุบลรัตน์ พ.ย. 2561 ภารกิจที่ 5

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลศรีสุขสำราญ...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

แนะนำ ศพก.อำเภออุบลรัตน์ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อุบลรัตน์   Field day 2561
 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภออุบลรัตน์

ปลาส้มแม่สมจิต

 

Youtube ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2

การปรับปรุงเวปไซด์ สำนักงานเกษตรอำเภอ

รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมประชาคมโครงการ ของสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์