เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

16 พฤศจิกายน 2560 ร่วมประชุมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก

บ้านกุดเชียงมี ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น...

13 พฤศจิกายน 2560 ประชุมประจำเดือน

ณ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์...

7 พฤศจิกายน 2560 ร่วมโครงการปิดทองหลังพระ

ณ บ้านโนนสะอาด หมู่ 1 ตำบลทุ่งโป่ง...

2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

Youtube ความรู้เกี่ยวกับเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2

รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมประชาคมโครงการ ของสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์