เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 6

9 พฤษภาคม 2561 ณ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ...

พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 5

9 พฤษภาคม 2561 ณ สนง.เกษตรอำเภออุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น...

พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 4

4 พฤษภาคม 2561 ณ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น...

พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 3

3 พฤศภาคม 2561 ณ หอประชุมประจำอำเภอ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น...

พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 2

3 พฤษภาคม 2561 ณ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น...

พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 1

27 เมษายน 2561 ณ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น...

เมษายน 2561 ฉบับที่ 21

25 เมษายน 2561 ณ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

แนะนำ ศพก.อำเภออุบลรัตน์ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อุบลรัตน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 มีนาคม 2561

Youtube ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2

การปรับปรุงเวปไซด์ สำนักงานเกษตรอำเภอ

รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมประชาคมโครงการ ของสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์