เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

รายงานปริมาตรน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 เมษายน 2564

ประชุมประจำสัปดาห์...

19 เมษายน 2564

นายอำเภอเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์...

12 เมษายน 2564

แนะนำการทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ต.ทุ่งโป่ง...

5 เมษายน 2564

เตรียมความพร้อมจัดงาน Field day...

5 เมษายน 2564

ประชุมประจำเดือน...

26 มีนาคม 2564

อบรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง...

24 มีนาคม 2564

ประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการแปลงใหญ่ฯ ระดับอำเภอ...

18 มีนาคม 2564

ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564...

17 มีนาคม 2564

ตรวจสอบเอกสารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ...

17 มีนาคม 2564

อบรมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1...

more...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

มีนาคม 2564

เพลี้ยไฟมะละกอ...

มีนาคม 2564

เพลี้ยหอยเกล็ดในมันสำปะหลัง...

กุมภาพันธ์ 2564

โรคใบด่างมันสำปะหลัง...

กุมภาพันธ์ 2564

เฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease)...

กุมภาพันธ์ 2564

เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

   
 Field day 2561    
แนะนำ ศพก.อำเภออุบลรัตน์ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อุบลรัตน์   Field day 2561
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภออุบลรัตน์

ปลาส้มแม่สมจิต

สร้างรายได้ให้มั่นคง เสริมชุมชนให้เข้มแข็ง กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่

Youtube ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2