เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุบลรัตน์ ม.ค. 2562 ภารกิจที่ 15

10 มกราคม 2562 จัดอบรม การจัดเวทีพันาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่...

อุบลรัตน์ ม.ค. 2562 ภารกิจที่ 14

10 มกราคม 2562 ออกตรวจแปลงยางพารา โครงการสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 2561-2562 ...

อุบลรัตน์ ม.ค. 2562 ภารกิจที่ 13

10 มกราคม 2562 ออกตรวจแปลงยางพารา โครงการสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 2561-2562...

อุบลรัตน์ ม.ค. 2562 ภารกิจที่ 12

9 มกราคม 2562 ออกตรวจแปลงยางพารา โครงการสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 2561-2562...

อุบลรัตน์ ม.ค. 2562 ภารกิจที่ 11

9 มกราคม 2562 ลงสำรวจศัตรูพืชแปลงข้าวโพด ตำบลนาคำ...

อุบลรัตน์ ม.ค. 2562 ภารกิจที่ 10

9 มกราคม 2562 ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ไห้แก่เกษตรกรรายย่อย...

อุบลรัตน์ ม.ค. 2562 ภารกิจที่ 9

9 มกราคม 2562 ออกตรวจแปลงยางพารา สร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 2561-2562...

อุบลรัตน์ ม.ค. 2562 ภารกิจที่ 8

28 ธันวาคม 2561 จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแม่บ้านเกษตรก...

อุบลรัตน์ ม.ค. 2562 ภารกิจที่ 7

8 มกราคม 2562 โครงการสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 2561-2562...

อุบลรัตน์ ม.ค. 2562 ภารกิจที่ 6

7 มกราคม 2562 ร่วมประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

แนะนำ ศพก.อำเภออุบลรัตน์ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อุบลรัตน์   Field day 2561
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภออุบลรัตน์

ปลาส้มแม่สมจิต

สร้างรายได้ให้มั่นคง เสริมชุมชนให้เข้มแข็ง กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่

Youtube ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2

การปรับปรุงเวปไซด์ สำนักงานเกษตรอำเภอ

รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมประชาคมโครงการ ของสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์