เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

24 กรกฎาคม 2560 ตรวจเยี่ยม โครงการ 9101ฯ

โครงการ9101 กลุ่มผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา ชุมชนอุบลรัตน์ บ้านโนนจิก หมู่ 6 ต.เขื่อนอุบลรัตน์...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เยี่ยมกลุ่มสมาชิกชุมชนโครงการ 9101

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ กลุ่มเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ชุมชนบ้านดง 1 อำเ...

14 ก.ค.60 แจกจ่ายปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ แจกจ่ายวัสดุพันธุ์พืชแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงกา...

5 กรกฎาคม 2560 เยี่ยมเกษตรกรร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ออกติดตามและเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

3 กรกฎาคม 2560 ประชุมชี้แจงโครงการ 9101

ประชุมจี้แจงการดำเนินงานโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งย...

21 มิ.ย.60 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่ม้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

Youtube ความรู้เกี่ยวกับเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2