เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุบลรัตน์ มิ.ย. 2561 ภารกิจที่ 30

25 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นิเทศงานประจำปี...

อุบลรัตน์ มิ.ย. 2561 ภารกิจที่ 29

25 มิถุนายน 2561 ประชุมประจำสัปดาห์...

อุบลรัตน์ มิ.ย. 2561 ภารกิจที่ 28

22 มิถุนายน 2561 จัดอบรมกิจกรรมการฝีกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูต...

อุบลรัตน์ มิ.ย. 2561 ภารกิจที่ 27

21 มิถุนายน 2561 จัดอบรมกิจกรรมการฝีกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูต...

อุบลรัตน์ มิ.ย. 2561 ภารกิจที่ 26

21 มิถุนายน 2561 จัดอบรมกิจกรรมการฝีกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูต...

อุบลรัตน์ มิ.ย. 2561 ภารกิจที่ 25

21 มิถุนายน 2561 ดอบรมกิจกรรมการฝีกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรก...

อุบลรัตน์ มิ.ย. 2561 ภารกิจที่ 24

21 มิถุนายน 2561 จัดอบรมกิจกรรมการฝีกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูต...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

แนะนำ ศพก.อำเภออุบลรัตน์ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อุบลรัตน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 มีนาคม 2561
   
Field day 2561    

Youtube ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2

การปรับปรุงเวปไซด์ สำนักงานเกษตรอำเภอ

รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมประชาคมโครงการ ของสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์